Skogseko nr3 2018

6 SKOGSEKO NR 3 OKTOBER 2018 Skogsstyrelsen föreslår ändringar av regler omåterbeskogning > Kraven på minsta antal huvudplan- tor bör sänkas och vara lika för tall och gran vid samma ståndortsin- dex, är en av flera ändringar i 6 § skogs- vårdslagen som Skogsstyrelsen föreslår. Bakgrunden till översynen av re- gelverket som Skogsstyrelsen gjort på uppdrag av regeringen är att föreskrif- terna till skogsvårdslagen bättre ska stödja skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö. – Många ändringar innebär också att vi får tydligare lagkrav som blir lättare att följa upp. Att regelverket inte riktigt möter dagens krav är ett annat skäl till att det har setts över – vi har helt enkelt mer kunskap att vila på i dag, säger ge- neraldirektör Herman Sundqvist. Begränsningar i skogsvårdslagen hindrar Skogsstyrelsen att medge undantag från skyldigheten att anläg- ga ny skog. Utökad befogenhet skulle göra det möjligt för Skogsstyrelsen att i enskilda ärenden besluta om villkor vid anläggning av skog eller om undantag från skyldigheten med syftet att bevara eller utveckla natur- och kulturmiljövär- den eller med hänsyn till rennäringen. Förslaget skulle göra en större variation i brukningsintensiteten möjlig. Skogsstyrelsen vill också att en matris som visar godkända trädslag på olika marktyper och markfuktighetsklasser förs in i de allmänna råden. Översynen av författningarna tar förutom föryng- ringsregler upp flera andra förslag, bland annat om främmande trädarter. Det kan bli tillåtet att använda contorta- tall i södra Sverige. Ett annat förslag är att plikten att återbeskoga en zon på 15 meter mot jordbruksmark tas bort. Rapporten med förslag lämnas till regeringen 31 oktober. Ge oss utökad befogenhet att medge undantag vid an- läggning av ny skog, föreslår Skogsstyrelsen i rapport till regeringen. TEXT ANNA F STRÖMBÄCK FOTO ANNA PETERSSON D en rödgröna regeringen beslutade innan sommaren att artskyddsför- ordningen ska ses över. Naturvårdsver- kets och Skogsstyrelsens gemensamma handläggning av artskyddsärenden har lett till några fall där skogsägare förbjudits att avverka sin skog på grund av hänsyn till en viss art, samtidigt som de inte har fått ekonomisk ersättning. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har länge velat att förordningen ska ses över, bland annat på grund av rätten till ersättning. I sitt beslut hänvisar regeringen till att det pågår flera juridiska proces- ser där det råder osäkerhet om hur artskyddsförordningen ska tillämpas. Krav på översyn har också kommit från flera andra riksdagspartier och från skogsbruket. Artskyddet ska ses över

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=