SkogsEko_4

H ur mycket skog är egentligen skyddad i Sverige? Och hur mycket behöver skyddas eller undantas från brukande om natio- nella miljömål och internationella åtaganden ska kunna nås? är heta och uppfattningen om dem varierar betydligt beroende på vem man frågar. Företrädare för miljörörelsen och en del poli- tiker poängterar att bara några få procent av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för ällnära skog har ett formellt skydd, och att det därför är långt kvar innan nationella miljömål och internationella åtaganden uppnåtts. Företrädare för skogsnäringen och andra poli- tiker lyfter istället fram att mer än 25 procent av Sveriges skogar redan i dag är undantagna från skogsbruk. 2014 regeringsbeslut om Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster skrivs att minst 20 procent av Sveriges land- och söt- vattensområden senast år 2020 ska bidra till att nationella och internationella mål för biologisk mångfald nås. Detta ska ske genom skydd eller annat beva- rande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Nu gällande etappmål omfattar bland annat formellt skydd av ytterligare 150 000 hektar skogs- mark och en förväntan om ytterligare 200 000 hektar skogsmark i frivilliga avsättningar. Enligt regeringsbeslutet bidrar dessa skydd tillsammans med insatser inom ramen för grön infrastruktur till att målet om 20 procent av Sveriges land- och sötvattensareal bör kunna nås till år 2020. regeringsbeslutet från 2014 inklusive skälen för etappmålen är tydliga, så är debatten om skogen minst lika het nu som den var 2014. Inte minst för att åsikterna går isär när det kom- mer till hur mycket som är skyddat och behovet av ytterligare skydd. En viktig anledning är att det saknas årlig, o - ciell och brett accepterad statistik över hur stora arealer i Sverige som är formellt skyddade eller på andra sätt undantagna från skogsbruk. se att Skogsstyrelsen till- sammans med andra berörda myndigheter fick i uppdrag att ta fram sådan statistik. Att behovet är stort råder det ingen tvekan om. Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. LEDARE. HERMAN SUNDQVIST, SKOGSSTYRELSEN ||| Prenumerationsärenden Skogseko skickas kostnadsfritt till skogsägare med mer än 5 ha skog. Vårt adressregister uppdateras med automatik inför varje nytt nummer. Om du är skogsägare behöver du därför inte meddela att du bytt adress. Även du som inte är skogsägare kan kostnadsfritt prenumerera på Skogseko. Du måste däremot själv meddela adress eller eventuell adressändring. Kontakta oss för prenumerationsärenden: I första hand: Använd vårt webbformulär på www.skogseko.se . Välj läsarservice. I andra hand : Mejla till skogseko.utskick@skogsstyrelsen.se . I tredje hand: Ring 036 35 93 00. Om tidningen: Skogseko ges ut av Skogsstyrelsen. Framförda åsikter behöver inte nödvändigtvis uttrycka myndighetens uppfattning. Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Larsson, 036 35 93 75 Formgivare: Bo Persson Redaktionsråd: Dan Rydberg, Cecilia Spansk, Magdalena Eriksson, Gunnar Isacs- son, Lena Åbom, Anette Arvidsson, Anna F Strömbäck och Clas Fries Adress: c/o Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tel: 036 35 93 00 Webb: www.skogseko.se E-post: skogseko@skogsstyrelsen.se Tryckeri: Elanders Omslagsfoto: Siv Öberg Skogseko trycks på FSC®-märkt papper Även om regeringsbe- slutet från 2014 inklusive skälen för etappmålen är tydliga, så är debatten om skogenminst lika het nu somden var 2014. Stort behov av statistik över skog undantagen från skogsbruk SVERIGESSTÖRSTASKOGSTIDNING GESUTAVSKOGSSTYRELSEN NUMMER4 ÅRGÅNG 32DECEMBER2017 REKREATION&FRILULTSLIV Skog föralla • Rättigheterochskyldigheter • Informeraallmänhetenomåtgärder Kronhjort Storabetesskador i delarav landet Överklagar artskyddsdomar Här eldas groten Askan sprids i skogen omslag.indd 21 2017-11-20 16:07:25

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=