SkogsEko 2018_002

S ällan har debatten om skogen varit så intensiv som den är i dag. Kontroversiella frågor som nyckelbiotopsinventering, äganderätt, art- skyddsförordning, frivilliga avsättningar, rödlistade arter, hållbarhet och skogens roll i klimatarbetet är återkommande trätoämnen. Att vi har en levande diskussion om vad vi ska ha vårt lands viktigaste naturresurs till är något jag välkomnar. Samtidigt är jag oroad över de låsningar som följer av en tilltagande polarisering och ett allt högre tonläge. för exempelvis Södra och LRF har i likhet med en del företrädare för Natur- skyddsföreningen och föreningen Skydda skogen blivit allt mer oförsonliga i sina beskrivningar av de kontroversiella frågorna. Budskapen på twitter verkar bli allt skarpare. Och ju vassare repliker desto fler gil- landen och vidareförmedlanden (s.k. retweets). Det finns också en tilltagande trend att nyheter och forskningsresultat lyfts fram och kommuniceras när de upplevs stärka den egna positionen, men ignoreras om de pekar åt ett annat mindre önskvärt håll. väl alltid varit kanske någon invänder? Jag tror inte att så är fallet. Det finns i dag ett drag av kompromisslös indelning i onda och goda och att göra nyansrika frågor svartvita. Det hårdare klimatet där de skarpaste påhoppen applå- deras mest för att de befäster den egna positionen bidrar inte heller till nytänkande och utveckling. Vilka företrädare för skogsägarrörelsen skulle i dagens debattklimat våga lyfta förslag om hur naturvården i skogen kan förbättras genom ett ökat ansvarstagande som innebär högre kostnader eller lägre intäkter för markägaren? Hur skulle kon- struktiva röster i den riktningen tas emot i de egna leden? Vilka företrädare för Naturskyddsföreningen eller Greenpeace skulle på motsvarande sätt våga lyfta förslag på anpassad avverkning i nyckelbioto- per eller skogar som stått orörda under lång tid och innehåller många rödlistade arter? kulle kanske inte bli verklighet direkt, men de skulle kunna öppna för en konstruk- tiv diskussion som är svår i dag. I låsta lägen som dagens skogsdebatt är jag övertygad om att det är de nya, modiga tankarna och förslagen som leder till utveckling, inte djupare skyttegravar eller ännu mer upprörda slagord. Ifrån djupet av skyttegra- varna är det dessutom svårt att få förtroende från omvärlden utanför skogen. Vemvågar lyfta förslagen sombryter dagens dödläge? Det är de nya, modiga tankarna och förslagen som leder till utveck- ling, inte djupare skytte- gravar. LEDARE. HERMAN SUNDQVIST, SKOGSSTYRELSEN ||| Prenumerationsärenden Skogseko skickas kostnadsfritt till skogsägare med mer än 5 ha skog. Vårt adressregister uppdateras med automatik inför varje nytt nummer. Om du är skogsägare behöver du därför inte meddela att du bytt adress. Även du som inte är skogsägare kan kostnadsfritt prenumerera på Skogseko. Du måste däremot själv meddela adress eller eventuell adressändring. Kontakta oss för prenumerationsärenden: I första hand: Använd vårt webbformulär på www.skogseko.se . Välj läsarservice. I andra hand : Mejla till skogseko.utskick@skogsstyrelsen.se . I tredje hand: Ring 036–35 93 00. Om tidningen: Skogseko ges ut av Skogsstyrelsen. Framförda åsikter behöver inte nödvändigtvis uttrycka myndighetens uppfattning. Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Larsson, 036–35 93 75 Formgivare: Bo Persson Redaktionsråd: Dan Rydberg, Cecilia Spansk, Magdalena Eriksson, Gunnar Isacs- son, Lena Åbom, Anette Arvidsson, Anna F Strömbäck och Clas Fries Adress: c/o Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tel: 036–35 93 00 Webb: www.skogseko.se E-post: skogseko@skogsstyrelsen.se Tryckeri: Elanders Omslagsfoto: Marie Birkl Skogseko trycks på FSC®-märkt papper Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. SVERIGESSTÖRSTASKOGSTIDNING GESUTAVSKOGSSTYRELSEN NUMMER 1 ÅRGÅNG 33MARS2018 FOKUSBRAPRODUKT ION SKOGMEDVARIATION Ökad tillväxt • Lägggrunden • Virkeskvalitet JohnBauer ochhans trollskog Nuröntgas stockarna på sågverket Nyckelbiotoper KÄMPARFÖR SKOGARNA I TANZANIA delar Skogssverige PROBLEMMED ONORMAL SKOTTSKJUTNING • Dikesrensning • Snabbväxande träd omslag.indd 21 2018-02-19 16:36:04

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=